Nederland in Beeld

Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland


Foto's Oudega Gem Smallingerlnd
Buorren

Oudega Gem Smallingerlnd • Buorren 1 t/m 37 • Gereformeerde Kerk, in gebruik genomen op: 28-6-1910. Foto genomen op: 9 juni 2006 • Lente 2006


Foto's Oudega Gem Smallingerlnd
Buorren

Oudega Gem Smallingerlnd • Buorren 1 t/m 37 • Nederlands Hervormde Dorps-of Sint Agathakerk, in gebruik genomen in de 12e Eeuw. Foto genomen op: 9 juni 2006 • Lente 2006


Foto's Oudega Gem Smallingerlnd
Mounehoek

Oudega Gem Smallingerlnd • Mounehoek 1 t/m 11 • Romp van Molen De Hoop uit 1908. Gedeeltelÿk gesloopt in 1922. Foto genomen op: 9 juni 2006 • Lente 2006


Foto's Oudega Gem Smallingerlnd
Headammen

Oudega Gem Smallingerlnd • Headammen 2 t/m 92 • Zomer 2007

Home Foto's van Nederland / luchtfoto's van Nederland Voeg foto / luchtfoto toe

  Luchtfoto's / foto's Oudega Gem Smallingerlnd


Luchtfoto's Oudega Gem Smallingerlnd / foto's Oudega Gem Smallingerlnd
Algemene luchtfoto's / foto's van Oudega Gem Smallingerlnd
Koopzondagen Oudega Gem Smallingerlnd

A t/m G G t/m O O t/m Z
Achterwei Geau Opperbuorren West
Aldegeasterdyk Goartersreed Pasterijereed
Arkepolle Goudtsjepoel PostApart
Buorren Great Haersmawei Postbus
De Geasten Headammen Potskipper
De Koai Hegewarren Roundeel
De Tsjollen It Krumdeel Sanbuorren
De Wear It Soal Skeane Heawei
Ds Carsjenssingel It West Skieppekampen
Dwarssingel Jachtweide Skoallereed
Dykfinne Langdeel Slotsingel
Eastersanning Manjepetswei Smidterij
Eksteursreed Mounehoek Sytebuorren
Fabrykswei Mounpaed Utein
Gariperwei Op 'e Wal Weinmakkerij
Gealanswei Opperbuorren East Westersanning
Wolwarren