Nederland in Beeld

Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland


Foto's Dronrijp
Algemeen

Dronrijp - Skutmakkerstille winter 2006


Foto's Dronrijp
It Heech

Dronrijp • It Heech 2 t/m 48 • Lente 2010


Foto's Dronrijp
Tsjerkebuorren

Dronrijp • Tsjerkebuorren 1 t/m 17 • Zomer 2009


Foto's Dronrijp
Tsjerkebuorren

Dronrijp • Tsjerkebuorren 1 t/m 17 • Zomer 2009


Foto's Dronrijp
Algemeen

Dronrijp - Een blik op het mooie dorp Dronrijp. Foto Jan Dijkstra.

Home Foto's van Nederland / luchtfoto's van Nederland Voeg foto / luchtfoto toe

  Luchtfoto's / foto's Dronrijp


Luchtfoto's Dronrijp / foto's Dronrijp
Algemene luchtfoto's / foto's van Dronrijp
Koopzondagen Dronrijp

A t/m H H t/m O O t/m Z
A Huberstrjitte Hobbemasingel Osingasingel
Alddyk Holpaed P Sipmastrjitte
Alma Tademastrjitte Hommemastrjitte Patriis
Bregebuorren Hoyte Roucomastrjitte PostApart
De Alde Mar It Haam Postbus
De Beage It Heech Puoldyk
De Gibbeflecht It Himpsel Quaestiusstrjitte
De Koarte Ekers It Roer Reindersbuorren
De Skutmakkerstille It Stimlan Rewerterdyk
De Terp It String Rijpster Rak
Dotingatun It Sylstring Siaerdamasingel
Douwe van Glinsstrjitte It Trekskip Sjirk de Walstrjitte
Dubelestreek Jaachpaad Skilpaed
Eastryp Joukereedtsje Skoallanswei
Eise Eisingastrjitte Keimptilsterdyk Skries
Fetsasingel Klut Stranljip
Fuormanderij Ljouwertertrekwei Strjitwei
Harnzertrekwei Ljurk Tichelwurk
Hatzum Longbuorren Tsjerkebuorren
Haven Lytsehuzen W van Camminghastrjitte
Headyk Markol Waarlamke
Hearewei Molepolle Welderingsstrjitte
Heechpaed Opslach
Informatie over
Dronrijp

Dronrijp (Fries: Dronryp) is een dorp in de gemeente Menaldumadeel, provincie Friesland. Het telt ongeveer 3500 inwoners is daarmee het grootste dorp van Menaldumadeel.

Dronrijp ligt aan de autosnelweg de A31 tussen Leeuwarden en Franeker.

Bekende Rijpsters zijn Sir Lawrence Alma-Tadema en Eise Eisinga.