Nederland in Beeld

Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland

Home Foto's van Nederland / luchtfoto's van Nederland Voeg foto / luchtfoto toe

  Luchtfoto's / foto's provincie Friesland (417 plaatsen)


Eigen luchtfoto's / foto's FrieslandSelecteer hieronder de plaats waar je foto's of luchtfoto's van wilt zien:


A t/m H H t/m P P t/m Z
Aalzum Hijum Pingjum
Abbega Hilaard Poppenwier
Achlum Hindeloopen Raard
Akkrum Hinnaard Raerd
Akmarijp Hitzum Ravenswoud
Aldeboarn Hollum Reahus
Aldtsjerk Holwerd Reduzum
Allingawier Hommerts Reitsum
Anjum Hoornsterzwaag Ried
Appelscha Houtigehage Rien
Arum Huns Rijs
Augsbuurt Hurdegaryp Rinsumageest
Augustinusga Idaerd Rohel
Baaium Idsegahuizum Roodkerk
Baard Idskenhuizen Rotstergaast
Bakhuizen Idzega Rotsterhaule
Bakkeveen Iens Rottevalle
Balk Ijlst Rottum Fr
Ballum Indijk Ruigahuizen
Bantega It Heidenskip Ryptsjerk
Bears Fr Itens Sandfirden
Beetgum Jannum Schalsum
Beetgumermolen Jellum Scharnegoutum
Beetsterzwaag Jelsum Scharsterbrug
Berlikum Fr Jirnsum Scherpenzeel Fr
Blauwhuis Jislum Schettens
Blesdijke Jistrum Schiermonnikoog
Blessum Jonkerslan Schingen
Blije Jorwert Schraard
Boazum Joure Sexbierum
Boelenslaan Jouswier Sibrandabuorren
Boer Jubbega Siegerswoude
Boijl Jutrijp Sijbrandahuis
Boksum Katlijk Sint Annaparochie
Bolsward Kimswerd Sint Jacobiparochie
Bontebok Klooster Lidlum Sint Nicolaasga
Boornbergum Kolderwolde Sintjohannesga
Boornzwaag Kollum Slappeterp
Bornwird Kollumerpomp Slijkenburg
Brantgum Kollumerzwaag Sloten Fr
Breezanddijk Kootstertille Smalle Ee
Britsum Kornwerderzand Smallebrugge
Britswert Kortehemmen Snakkerburen
Broek Fr Koudum Sneek
Broeksterwoude Koufurderrige Snikzwaag
Buitenpost Kubaard Sondel
Burdaard Langedijke Sonnega
Buren Fr Langelille Spanga
Burgum Langezwaag Spannum
Burgwerd Langweer Stavoren
Burum Leeuwarden Steggerda
Cornjum Legemeer Stiens
Cornwerd Lekkum Stroobos
Damwoude Lemmer Sumar
De Blesse Leons Surhuisterveen
De Hoeve Lichtaard Surhuizum
De Knipe Lioessens Suwald
De Tike Lippenhuizen Swichum
De Valom Loenga Teerns
De Veenhoop Lollum Ter Idzard
De Wilgen Longerhouw Terband
Dearsum Luinjeberd Terherne
Dedgum Luxwoude Terkaple
Deinum Lytsewierrum Ternaard
Delfstrahuizen Makkinga Teroele
Dijken Makkum Fr Terschelling Baaiduinen
Dokkum Mantgum Terschelling Formerum
Dongjum Marrum Terschelling Hee
Doniaga Marssum Terschelling Hoorn
Donkerbroek Menaldum Terschelling Kaart
Drachten Metslawier Terschelling Kinnum
Drachtstercompagnie Midlum Terschelling Landerum
Driesum Miedum Terschelling Lies
Drogeham Mildam Terschelling Midsland
Dronrijp Minnertsga Terschelling Oosterend
Eagum Mirns Terschelling Seeryp
Earnewald Moddergat Terschelling West
Easterein Molkwerum Tersoal
Easterlittens Morra Terwispel
Eastermar Munein Tijnje
Easterwierrum Munnekeburen Tirns
Echten Fr Munnekezijl Tjalhuizum
Echtenerbrug Nes Ameland Tjalleberd
Ee Nes Gem Boarnsterhim Tjerkgaast
Eesterga Nes Gem Dongeradeel Tjerkwerd
Elahuizen Niawier Triemen
Elsloo Fr Nieuwebrug Twijzel
Engelum Nieuwehorne Twijzelerheide
Engwierum Nieuweschoot Tytsjerk
Exmorra Nij Beets Tzum
Ferwert Nijeberkoop Tzummarum
Ferwoude Nijega Uitwellingerga
Finkum Nijehaske Ureterp
Firdgum Nijeholtpade Veenklooster
Fochteloo Nijeholtwolde Veenwouden
Follega Nijelamer Vegelinsoord
Folsgare Nijemirdum Vinkega
Foudgum Nijetrijne Vlieland
Franeker Nijhuizum Vrouwenparochie
Friens Nijland Waaksens Gem Litt
Frieschepalen Noardburgum Waaxens Gem Dongeradeel
Gaast Noordwolde Fr Wanswert
Gaastmeer Oentsjerk Warfstermolen
Garyp Offingawier Warns
Gauw Oldeberkoop Warstiens
Gerkesklooster Oldeholtpade Warten
Gersloot Oldeholtwolde Waskemeer
Ginnum Oldelamer Weidum
Goenga Oldeouwer Wergea
Goengahuizen Oldetrijne Westergeest
Goingarijp Olterterp Westhem
Gorredijk Oosterbierum Westhoek
Goutum Oosternijkerk Wetzens
Greonterp Oosterstreek Wier
Grou Oosterwolde Fr Wierum
Gytsjerk Oosterzee Wijckel
Hallum Oosthem Wijnaldum
Hantum Oostrum Fr Wijnjewoude
Hantumeruitburen Opeinde Wijtgaard
Hantumhuizen Oppenhuizen Winsum Fr
Harich Oranjewoud Wirdum Fr
Harkema Oude Bildtzijl Witmarsum
Harlingen Oude Leije Wiuwert
Hartwerd Oudega Gaast Sleat Wjelsryp
Haskerdijken Oudega Gem Smallingerlnd Wolsum
Haskerhorne Oudega Gem Wymbritserad Wolvega
Haule Oudehaske Wommels
Haulerwijk Oudehorne Wons
Heeg Oudemirdum Workum
Heerenveen Oudeschoot Woudsend
Hegebeintum Oudwoude Wouterswoude
Hemelum Ouwster Nijega Wyns
Hempens Ouwsterhaule Ypecolsga
Hemrik Paesens Ysbrechtum
Herbaijum Parrega Zandhuizen
Hiaure Peins Zurich
Hichtum Peperga Zwaagwesteinde
Hidaard Piaam Zwagerbosch
Hieslum Pietersbierum Zweins