Nederland in Beeld

Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland


Foto's Stiens
Lotusstrjitte

Stiens • Lotusstrjitte 1 t/m 31 • Straatbeeld (voor nummer 29) • Lente 2008


Foto's Stiens
Ljipstrjitte

Stiens • Ljipstrjitte 1 t/m 17 • Zomer 2009


Foto's Stiens
Tongerboutstrjitte

Stiens • Tongerboutstrjitte 1 t/m 25 • winter Tongerboutstrjitte • Winter 2011

Home Foto's van Nederland / luchtfoto's van Nederland Voeg foto / luchtfoto toe

  Luchtfoto's / foto's Stiens


Luchtfoto's Stiens / foto's Stiens
Algemene luchtfoto's / foto's van Stiens
Koopzondagen Stiens

A t/m H H t/m R R t/m Z
A Heslingastrjitte Hellasstrjitte Reidsjongerstrjitte
Aak Helling Reinder Brolsmaplein
Akasiahof Hynstewaed Ritske Boelemastrjitte
Aldlansdyk Ieleane Roptastins
Alexanderhof Ikeleane Rosettehof
Anne Rauwerdastrjitte Ipestrjitte Seeduker
Aysmastins It Achterbosk Seefugel
Bjirkehof It Kleaster Seerob
Boarskulp It Noarderfjild Sixmastins
Boeier It Swad Skilwei
Bredyk Juckemaleane Skriesstrjitte
Bregeleane Kakewei Skutsje
Buerefinne Kastanjeleane Slachtedyk
Burmaniawei Kinkhoarn Smelbrege
Butenskilwei Langebuorren Snipstrjitte
Buterhoek Lautastins Spartahof
Canterstins Lege Bosse Spoarbuert
Cedrushof Lege Hearewei St Vitusplein
De Blikken Lege Marren Staaslan
De Boskrane Linebeamleane Stienpaed
De Kaam Ljipstrjitte Stienzer Hegedyk
De Poarte Ljurkstrjitte Stringsein
De Stripe Lotusstrjitte Swanneblomstrjitte
De Tsjerne Lutskedyk T Zijlstrastrjitte
Dobbe M B Hoogeveenstrjitte Tichelwurk
Doctor G A Wumkesstraat Mienskar Tjirkstrjitte
Doctor W Kokstrjitte Moundyk Tongerboutstrjitte
Dominee S Huismansstraat Mounepaed Treem
Eco Eckiusstrjitte Nije Poarte Trijehoeksdyk
Elzebeamhof Nijlansdyk Trompethoarn
Eskdoarnstrjitte Noardkromp Truerderdyk
F Tolsmastrjitte Olympushof Tsjalk
Felixwei Ophirstrjitte Tulipastrjitte
Ferniastins Papyrushof Ungastins
Finnedyk Perzenstrjitte Uniabuert
Galge Petterhusterdyk Uniawei
Goadyk Pieter Jellessingel Van Wyckelstrjitte
Graldastins Pim Mulierwei Venusskulp
Griene Leane Plataanstrjitte Wearklank
Grovestins Platohof Wilgebeampaad
Gysbert Japicxstrjitte Pompebledstrjitte Wilsterstrjitte
Hagedoarnpaad Popelierstrjitte Witewei
Haniastins PostApart Wurgedyk
Harnsterdyk Postbus Wylde Seringhof
Hazzelnutstrjitte Prunushof Wylpstrjitte
Hege Hearewei Pyter Jurjensstrjitte Wythusterwei
Hegebuorren Regnerus Falcostrjitte
Informatie over
Stiens

Stiens is een dorp en de hoofdplaats van de Friese gemeente Leeuwarderadeel.

Stiens telt ongeveer 7430 inwoners en ligt aan de provinciale weg de N357 ten noorden van de stad Leeuwarden.

De socialistische voorman Pieter Jelles Troelstra groeide op in Stiens, alwaar zijn vader de ontvanger der belastingen was.


Bevolkingsontwikkeling

  • 2004 - 7.780
  • 2003 - 7.808
  • 2002 - 7.835
  • 1999 - 7.589